Број: 01-0612-167-3/22

Датум: 12.5.2022. године

          На основу члана 75. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), те члана 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације, начину и условима за додјељивање диплома („Службени гласник Републике Српске“ број: 12/21) Комисија за спровођење поступка за избор ученика генерације за школску 2021/2022.годину ( у даљем тексту: Комисија), именована рјешењем директора број: 01-0612-167 од 10.5.2022.године у саставу:

 • Татјана Нерић, наставник разредне наставе – члан предложен испред Наставничког вијећа ,
 • Данијела Новаковић, наставник  ликовне културе – члан предложен испред Одјељењског вијећа,
 • Свјетлана Јанковић Ристановић – замјеник предсједника Комисије, члан предложен испред Савјета родитеља,
 • Соња Мотика – члан предложен испред Савјета ученика,
 • Дијана Гојковић – педагог, члан по службеној дужности (предсједник Комисије),

на првом конститутивном састанку, одржаном дана 12.5.2022. године, припремила је  с љ е д е ћ и:

П  О  З  И  В

за достављање приједлога за  ученика генерације

Позивају се  сви предлагачи кандидата за избор ученика генерације да доставе своје приједлоге за избор ученика генерације у ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Рогатица  у школској 2021/2022. години.

 1. Приједлог кандидата за избор ученика генерације у Школи могу дати: одјељењски старјешина, одјељењска заједница ученика,  одјељењско вијеће школе, Савјет родитеља и  Савјет ученика школе (у даљем тексту: предлагач).
 2. Предлагач  доставља приједлог једног или више кандидата за ученика генерације Комисији за спровођење поступка за избор ученика генерације најкасније до 18. маја текуће школске године.
 3. За ученика генерације у основној школи бира се један ученик деветог разреда који је од другог до деветог разреда школе у својој генерацији имао општи успјех одличан на крају школске године, примјерно владање током цјелокупног основног васпитања и образовања, те остварена постигнућа у ваннаставним и/или ваншколским активностима.
 4. Ученик који је предложен за ученика генерације дужан је да достави Комисији потребну документацију (у затвореној коверти) у оригиналу или овјереној копији, којом доказује постигнути успјех и постигнућа, најкасније до 27. маја текуће школске године.
 5. Под документацијом подразумијевају се: ђачка књижица, свједочанства о завршеним разредима, сертификати, увјерења, потврде, признања и друга документа којима се доказује постигнути успјех и постигнућа, а која је издао надлежни орган, привредно друштво, установа или организација, у писаном облику, и које је овјерило и потписало овлашћено лице.
 6. У поступку предлагања и избора ученика генерације у Школи бодоваће се:
  • општи успјех ученика током основног васпитања и образовања;
  • резултати на такмичењима из наставних предмета прописаних наставним планом и програмом;
  • резултати на такмичењима у ваннаставним активностима;
  • резултати на такмичењима у ваншколским активностима;
  • руковођење одјељењском заједницом;
  • руковођење Савјетом ученика и
  • гласови Наставничког вијећа.
 7. Одлука о избору ученика генерације и ранг – листа кандидата објавиће се на огласној табли Школе, и интернет стрaници Школе најкасније седам дана од дана завршетка наставе за ученике деветог разреда.
 8. Кандидат, који је незадовољан одлуком директора Школе, може у року од два дана од дана објављивања одлуке и ранг-листе, уложити приговор Школском одбору.
 9. Школски одбор доноси одлуку у року од пет дана од дана пријема приговора, одлука школског одбора је коначна и против ње није дозвољена жалба, али се може покренути поступак пред надлежним судом.
 10. Ученик генерације, односно најбољи ученик прогласиће се и додијелити признање јавно на посебној школској свечаности “Дан ученичких постигнућа“ у складу са школским календаром 10. јуна 2022. године.

                                                                                                     Предсједник Комисије

                                                                                                       Дијана Гојковић