Суб. јун 3rd, 2023

План акције

   Е К О   Ш К О Л Е

за школску 2021/22. године

  ЦИЉЕВИ:

 • Подизање еколошке свијести ученика, наставника и родитеља.
 • Развијање позитивног односа према живом свијету и заинтересованости за његово проучавање.
 • Изградња правилног односа према природи и мјесту и улози човјека у очувању природе.
 • Рационалније кориштење природних ресурса.
 • Повећање добробити дјеце и шире заједнице.
 • Очување животне средине.
 • Уграђивање принципа одрживог развоја у активности.
 • Развити осјећај одговорности према себи и околини.
 • Здравија интеракција међу људима и умрежавање са локалном и међународном заједницом.

ЗАДАЦИ:

 • Формирање Еко одбора
 • Истраживање – Оцјена стања
 • Израда Плана акције
 • Уређење Еко паноа
 • Организовање: Еко патрола, Еко репортера, супервизора у одјељењу
 • Обиљежавање значајних еколошких датума
 • Учешће на конкурсима
 • Аплицирање на Пројекте ЕУ фондова
 • Пројектни дан – радионица
 • Реализација еколошких тема кроз садржаје НПП
 • Промовисање еколошких школских активности
 • Уштеда енергије
 • Континуирано уређење школског простора и околине

EKO ОДБОР:

Миломир Драганић, директор

-Сњежана Павловић, психолог, координатор

-Дијана Гојковић, педагог

-Маја Кушић, водитељ продуженог боравка,

-Мирослава Мијатовић, наст.разредне наставе и водитељ продуженог боравка

-Данијела Мирковић, наставник биологије

-Данијела Новаковић, наставник ликовне културе

-Богданка Шаренац, наставник биологије и хемије

 -Сања Ћузулан, наст.ТО и основа информат

 -Свјетлана Јанковић Ристановић, наст.ТО и основа инф.

 -Снежана Пјевчевић, наст.разредне наставе

 -Миро Ребић, наст.разредне наставе

 -Горица Ћућула Шаренац, представник Савјета родитеља

 -Радомир Алемпић, представник ЛЗ, радник КОМРАД-а,

 -Магдалена Илић, представница Савјета ученика

-Ивона Нешковић, представница Савјета ученика.

SWOT АНАЛИЗА

SWOTАНАЛИЗА
СНАГЕСЛАБОСТИ
Људски ресурсиОбразован и стручно заступљен кадар; Континуирано стручно усавршавање наставника; Отвореност школе за сарадњу са образовним, васпитним и културним установамаWeb сајт и промоција еко активности стабилност менаџмента школе; бројност ученика/бројност ученикатимски рад велики број ученика укључених у ваннаставне активностикултурно-забавни програми; жеља за професионалним усавршавањемжеља за здравим навикамажеља за еколошким окружењемактивно постојање еколошких секцијатрадиционалне спортске и еколошке активности школередовна учешћа на еколошким конкурсимаПодршка Савјета ученика, Савјета родитеља и Школског одбораНедостатак конструктивног дијалога у колективу; Родитељи недовољно укључени у рад школе, Недостатак финансија; Неукљученост ученика ПО у активности са ученицима из ЦШНедостатак подршке шире заједницеНедовољно мотивације  
МОГУЋНОСТИ   Постојање стратешких докумената на локалном, и ентитетеском нивоу и државном нивоу; Отвореност локалне заједнице за сарадњу; Подршка ОМБУДСМАН-а и ОСЦЕ-аПартнерство са невладиним сектором; Добра сарадња са институцијама локалне заједнице; Сарадња са Министарством, РПЗ-омПартнерство са приватним сектором,Аплицирање за еколошке пројектеДонатори који подржавају еколошке процесе; Размјена искустава у региону; Конструктивна сарадња школе, Савјета родитеља, Школског одбора, и локалне заједнице.ПРИЈЕТЊЕ   Лоше саобраћајне комуникације централне школе и подручних одјељењаНеразвијеност општине; Одлив становништва; Недостатак материјалних средстава; Недостатак обука за наставнике; Неискориштеност невладиног сектора, Преокупираност породице егзистенцијалним проблемима што се одражава и на укупан успјех у учењу и владању, као и на развој еко културе ученика и породице, уопште      

ТЕМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ: Околиш изван школе

Пројектни дан за цијелу школу је Дан планете Земље (УН) – 22.април.

ПЛАН АКТИВНОСТИ:

ПЛАН АКТИВНОСТИ:

Активности/задаци Носилац Вријеме Осврт на планирано
Оснивање Одбора Еко-школе за школску 2019/20. Руководство школе,координатори,наставници,ученици,Савјет родитеља, Савјет ученика мај – септембар 2019.године -укључени ученици, руководство школе,коордиинатори,наставници,представници родитеља, представници предузећа који се баве питањима заштите животне средине. -записник са састанка
Оцјена стања животне средине Руководство школе, координатори, чланови еко патрола јун, септембар -реализован је упитник о оцјени стања и оцјењено тренутно стање
Израда лога школе Координатор, руководиоци еко секција и ученици новембар -израђен лого школе -постављен у холу школе
Израда Акционог плана Чланови  Одбора Еко-школе септембар -израђен Акциони план и постављен на сајту
Одабир теме одрживог развоја која ће бити реализована током школске године Чланови Одбора Еко -школе септембар -одабрана тема “отпад“ -записник
Договор о Сједницама Одбора (сједнице ће се одржавати по потреби) Чланови Одбора Еко -школе по потреби -записник са сједница
Акција прикупљања старог папира цијела Школа током Дјечије недеље За прикупљена средства купљен дидактички материјал за дјецу са развојним поремећајима
Израда и постављање еко-порука Наставници и ученици током школске године -израђене и постављене еко поруке на еко плакату
Договор о постављању канти и одвожењу отпада за рециклажу Руководство, ЛЗ и КОМРАД, наставници, ученици јесен -постављене канте за отпад за рециклажу и њихова примјена -договор о одвозу отпада за рециклажу
Формирање и задужења: -супервизори одјељења и -еко патроле школе Координатор, руководиоци еко секција, одјељењске старјешине, ученици септембар, октобар -одређени супервизори у одјељењу и подијељена задужења
Учешће у програму Млади еко-репортери Ученици новембар-март -учешће и резултати са такмичења
Акција уређења и чишћења школског дворишта Ученици, наставници и помоћно особље школе март-април- -двориште је очишћено,посађено цвијеће, -фотографије
Уређење Еко –кутка школе наставници, координатор, ученици Током шк.године -уређен еко-кутак -фотографије
Пројектни дан-Дан Еко школе Обиљежавање Дана вода Ученици,наставници, родитељи март -упозната шира јавност са циљевима Еко-школе, -фотографије,видео записи,на сајту и фацебооку школе
Учешће на еколошким конкурсима Ученици Током школске године -списак ученика -постигнути резултати
Обиљежавање значајних еколошких датума Чланови еколошке секције Током шк.године -фотографије -списак ученика
Уређење ентеријера и еxтеријера школе Руководство, руководиоци еко секција, чланови Еко одбора, ученици током школске године -уређен ентеријер -посађено цвијеће,саднице, почела израда игралишта -фотографије
Обиљежавање Дана планете Земље Ученици,наставници, педагог Април -фотографије -радионица за ученике
-Свјетски дан птица -Обиљежавање Дана биодиверзитета Ученици,наставници Мај -фотографије
Обиљежавање Дана заштите животне средине Ученици,наставници Јун -фотографије
Међународни дан заштите озонског омотача Ученици ,наставници Септембар -фотографије
Обиљежавање Свјетског дана заштите животиња Ученици,наставници Октобар -фотографије
Обиљежавање Дана здраве хране Ученици,наставници Октобар -фотографије
Међународни дан планина Еколошке и спортске секције децембар -фотографије
Darwinov дан Еколошке секције фебруар -фотографије