Обавјештавамо родитеље да ће се евидентирање дјеце дорасле  за упис у први разред основне школе вршити путем јавног портала за еУпис дјеце у први разред основне школе (https://eupis.skolers.org/), који је јавно доступан и  родитељи могу  електронским путем пријавити дјецу за упис у школу у периоду од 1.2.2024.године до 31.3.2024.године.  У оквиру пријаве, потребно је попунти све тражене податке о дјетету, родитељима или старатељима.

         Уколико родитељи из неког разлога не пријаве електронским путем дијете за упис у школу,  могу лично доћи у школу и пријавити дијете уз обавезну документацију у папирном облику и то:

  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),
  • Увјерење о пребивалишту (ципс) за дијете.

          У први разред уписују се дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година и дјеца рођена 2017. године која нису уписана у школу у текућој школској години.

          На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја календарске 2024. године навршавају шест година, уколико Комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

          О терминима љекарског прегледа и тестирања дјеце дорасле за упис у први разред родитељи ће бити благовремено обавијештени путем мејла и огласне табле школе.     

          Приликом уписа дјетета у школу, тј.на дан тестирања потребно је доставити сљедећу документацију:

– Љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе  и

– Књигу о праћењу развоја и учења дјетета, ако је дијете похађало предшколску установу.

Уколико је дијете прошло процјену од стране Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју надлежног Центра за социјални рад, прије уписа у школу, неопходно је доставити Налаз и мишљење првостепене стручне комисије.

          Уколико будете имали неких недоумица и питања у вези са попуњавањем пријаве, можете нам се обратити на сљедеће бројеве телефона:

058/415-261 и 058/420-040 или путем мејла: eupis.os182@skolers.org

          Промотивни видео који приказује кораке у регистрацији дјетета можете погледати на сљедећем линку: